Şertler we Ýagdaýlar

1) Ulanyş şertleriniň kabul edilmegi

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun, jemgyýetçilik web sahypasy suyjigun.com-da ýerleşýär

Suyjigun.com tarapyndan hödürlenýän hyzmatlardan peýdalanmak üçin, bu hyzmatlar mugt bolsa, şu Ulanyş şertleri (mundan beýläk “Ulanyş şertleri” diýlip atlandyrylýar) bilen ylalaşýarsyňyz.

Şahsy syýasat

2) HYZMATLARYES DÜZGÜNI

(a) Gollanma

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun onlaýn B2C katalog hyzmatyny hödürleýär

(b) Gurallar

Suyjigun.com web sahypasy, ulanyjylaryna saýlanan aragatnaşyk bilen gönüden-göni aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýän gurallar toplumy bilen üpjün edýär, esasanam bir gezekde bir kontakta iberilen toplumlaýyn e-poçta hyzmaty arkaly.

Her ulanyjy aşakda beýan edilen bu gurallary ulanmagyň şertlerini berk berjaý etmäge razy bolýar. Otherwiseogsam, ulanyja bu gurallara we funksiýalara goşmaça ygtyýar berilmez.

c) Onlaýn satuw

Onlaýn satuw hyzmaty, web sahypasyna ulanyjylara abuna ýazylmaga we ýagdaý zerur bolsa suyjigun.com tarapyndan hödürlenýän abuna ýazgylaryny göni web sahypasynda tölemäge mümkinçilik berýär.

3) HYZMATLARY ULANMAK

Suyjigun.com sahypasynyň ulanyjysy, kanuny barlygy we işewürlik we kanuny önümleri satýan bir kompaniýadygyny tassyklaýar we kepillendirýär.

Suyjigun.com sahypasynyň ulanyjysy takyk we doly maglumatlary habarlaşmagy we geçirmegi we bu maglumatlary yzygiderli täzelemegi öz üstüne alýar.

Ulanyjy suyjigun.com web sahypasynyň ähli hyzmatlaryny ýeterlik we zorluksyz ulanmaga borçlanýar we esasanam sahypanyň dogry işlemegine päsgel bermezligi öz üstüne alýar.

Ulanyjy, suyjigun.com sahypasynyň hemmesine ýa-da bir bölegine zeper ýetirip biljek, saklap we / ýa-da päsgel berip biljek zolakly geçirijilik giňligini we / ýa-da ibermeli zatlary üpjün etmeli.

Ulanyjy etmek gadagan:

  • katalogy we degişli hyzmatlary dargatmaga, ters in engineeringenerçilige ýa-da sökmäge ýa-da deslapky kody açmak synanyşygyna gatnaşmak;
  • ulanylanda katalog we degişli hyzmatlar bilen baglanyşykly işe, aragatnaşyga ýa-da islendik işe päsgel bermek ýa-da bozmak;
  • katalogdan we oňa degişli hyzmatdan islendik önümi köpeltmek, köpeltmek, göçürmek, üýtgetmek ýa-da döretmek.

4) Gizlinlik we Şahsy Maglumatlary Goramak Syýasaty

suyjigun.com maglumatlaryňyzyň şahsyýetini goramak üçin berilmeli ähmiýeti ykrar edýär.

suyjigun.com, hususan-da, suyjigun.com web sahypasy tarapyndan gönüden-göni hödürlenýän önümleriň we hyzmatlaryň ýokary derejeli howpsuzlygyny öz içine alýan berk şahsy maglumatlary goramak syýasatyny durmuşa geçirmäge çalyşýar, kesgitlenen ýa-da tanalýan adama degişli maglumatlary has gowy goramak maksady bilen, suyjigun.com web sahypasynda düzüldi.

Bu gizlinlik düzgünleri, ýeke-täk eýesi Begliýewa Sulgunyň suyjigun.com web sahypasynda hödürleýän ähli hyzmatlaryna we ähli dil görnüşlerine degişlidir.

5) YGTYÝARNAMA

Katalogda tölegli ýa-da mugt mahabat alan hususy telekeçi Begliýewa Sulgun, hususy telekeçi Begliýewa Sulgunyň köpeltmegine, neşir edilmegine we ýaýradylmagyna mümkinçilik berýän söwda atlaryny, nyşanlaryny, söwda atlaryny we katalog mahabatynda görkezilen beýleki mazmunlary dünýä hukugyny we erkin ulanmagyny üpjün edýär. web sahypasynda, hyzmatdaşlarynyň web sahypalarynda we üçünji taraplaryň web sahypalarynda. Bu hukuk, katalogda mahabatyň çap edilen ähli döwri üçin berilýär.

Katalogda mahabatlary bolan kompaniýa, ýokarda agzalan hukuklary hususy telekeçi Begliýewa Sulguna bermäge mümkinçilik berýän ähli hukuklarynyň bardygyny kepillendirýär we haýsydyr bir üçünji tarapyň hukuklaryna zyýan bermejekdigini kepillendirýär.

Katalogy we degişli hyzmatlary emele getirýän maglumatlar binýadyna gezek gelende, ulanyjy içindäki maglumatlaryň kanun bilen goralýandygyny we ýokarda agzalan hukuk düzgünlerine laýyklykda aşakdakylardan saklanýandygyny boýun alýar we kabul edýär:

gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn, islendik serişdede, islendik görnüşde we islendik görnüşde, katalog maglumat bazalarynyň mazmunynyň ýa-da hil taýdan ýa-da mukdar taýdan möhüm bölegini almak, gaýtadan ulanmak, saklamak, köpeltmek, hödürlemek ýa-da saklamak,
Katalog maglumat bazalarynyň we degişli hyzmatlaryň mazmunynyň hil ýa-da mukdar taýdan ähmiýetsiz bölegini yzygiderli we yzygiderli gözlemek ýa-da gaýtadan ulanmak ýa-da katalogyň adaty ulanylyş şertlerinden daşgary amallar arkaly elýeterli bolmak.

7) Jogapkärçilik

Katalogda mahabatlary bolan bir sahypa, suyjigun.com web sahypasynda ýerleşdirilen mahabatlaryň we / ýa-da daşarky sahypalara baglanyşyklaryň üsti bilen elýeterli mazmun üçin jogapkärdir.

Suyjigun.com suyjigun.com saýty bilen baglanyşdyrylan internet sahypalarynyň ähli mazmunyna gözegçilik edip bilmeýändigi sebäpli, ulanyjy suyjigun.com saýtynda we / ýa-da şular ýaly internet sahypalarynda bar bolan önümler, hyzmatlar we / ýa-da maglumatlar üçin jogapkärçilik çekip bilmejekdigini boýun alýar. saýtlary haýsydyr bir sebäbe görä ulanmagyň netijesinde ýüze çykyp biljek göni ýa-da gytaklaýyn zyýan üçin jogapkärçilik çekip bolmaz.

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun, suyjigun.com web sahypasynyň näsazlygy, beýleki önüm, enjam ýa-da programma üpjünçiligi we / ýa-da maglumatlaryň ýitirilmegi ýa-da ýoýulmagy bilen utgaşyksyz iş üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýar.

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun ulanyjylaryna maslahat berýän her web sahypasynyň şahsy maglumatlary goramak syýasatyny üns bilen okamagyny maslahat berýär.

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun, suyjigun.com web sahypasynda görkezilen ulanyjylar bilen kompaniýalaryň arasynda alyş-çalyş ýa-da geljekde bolup biljek işewür gatnaşyklar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun bu gatnaşyklarda üçünji tarapdyr.

8) HOWPSUZlyk

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun howpsuzlygyň hiç hili kepilligini hödürläp bilmeýär, sebäbi internet açyk tor bolup, tebigaty boýunça şeýle töwekgelçiliklere duýgur.

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun hyzmatlarynyň howpsuzlyk syýasatyna laýyk gelýändigini we daşarky ulgamda näsazlyk ýüze çykan halatynda jogapkärçilik çekip bilmejekdigini kepillendirýär.

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun hiç hili päsgelçilik ýa-da suyjigun.com saýty bilen baglanyşygyň togtadylmagyndan ýa-da kesilmeginden Ulanyjynyň çeken islendik zyýany we / ýa-da göni ýa-da gytaklaýyn zyýany üçin jogapkärçilik çekmez.

Sahypanyň ulanyjysy, görkezilen töwekgelçiliklerden habarlydygyny we olary kabul edýändigini mälim edýär.

Ulanyjy, suyjigun.com tarapyndan saýlanan we habarlaşylan ulanyjy adyny we parolyny gizlin saklamaga razy bolýar.

Olaryň ulanylyşy diňe ulanyjy tarapyndan amala aşyrylýar.

9) GURNAMALAR WE BAGLANMAK TÖLEGI

Suyjigun.com web sahypasyna birigip bilmek üçin degişli enjamlary gurmak ulanyjynyň jogapkärçiligidir.

Katalogy we degişli hyzmatlary ulanmak üçin zerur enjamlar, birikme we geçiriş bilen baglanyşykly ähli çykdajylary diňe ulanyjy öz üstüne alýar.

Mundan başga-da, ulanyjy öz maglumatlaryny we / ýa-da kompýuter enjamlarynda saklanýan programma üpjünçiligini ýitirmekden ýa-da zeper ýetmekden goramak üçin ähli zerur çäreleri görýär.

Ulanyjy diňe baglanyşyk üçin jogapkärdir.

Şeýle hem, ulanyja suyjigun.com saýtynda mugt ýazylan käbir telefon belgileriniň goşmaça belgisi bilen görkezilip bilinjekdigi habar berilýär.

Bu ýagdaýda jaňyň jikme-jiklikleri we jemi bahasy barada maglumat berilmelidir.

10) YGTYÝARNAMA

Oleeke-täk eýesi Begliýewa Sulgun, suyjigun.com web sahypasyny (ýa-da käbir hyzmatlaryny) ýapmak güýje girmezden otuz (30) gün öňünden islendik wagt ýapmak hukugyny özünde saklaýar.

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun, ulanyş şertlerini bozýan islendik ulanyjy üçin suyjigun.com saýtyna girmegi islendik wagt togtadyp we inkär edip biler, esasanam ulanylýan kanunlar we / ýa-da düzgünler.

11) ÜPJÜNÇILIK SANASY WE ULANYŞ ŞERTLERI

Suyjigun.com ulanmagyň şertleri, ulanyjynyň sahypa giren pursadyndan başlap ulanylýar. Öňki şertleriň hemmesinden ileri tutýarlar we islendik wagt üýtgedilip bilner. Bu ýagdaýda edilen üýtgeşmeler güýje giren pursatyndan derrew güýje girýär.

12) HYZMAT HYZMATY

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun size info@suyjigun.com arkaly elýeterli müşderi hyzmatyny hödürleýär

13) HUKUK EDIP BOLMAK, Jedelleriň çözülmegi

Ulanyjy bilen suyjigun.com arasynda haýsydyr bir çynlakaý jedel ýüze çykan halatynda taraplar parahatçylykly çözgüt tapmaga razy bolýarlar.