Şahsy Syýasat

Hususy telekeçi Begliýewa Sulgun hyzmatdaşlaryna haýyşlaryň, täjirçilik maglumatlarynyň we dizaýn işleriniň gaýtadan işlenmeginiň doly gizlinligini kepillendirýär. Biz bilen, taslamaňyzyň islendik tapgyrynda ähli maglumatlaryň bäsdeşlerden we rugsatsyz adamlardan doly goraljakdygyna ynandyrýar.

Haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýarys we näme üçin ýygnaýarys?

Şahsy ulanyjylyk syýasatymyz ähli agzalara we gelýänlere degişlidir. Hyzmatlarymyzy ulananyňyzda maglumatlary ýygnaýarys, şonuň üçin size toruňyzy giňeltmek we işewürlik mümkinçiliklerini goşmak bilen şahsylaşdyrylan we degişli tejribe hödürläp bileris.

Aşakdaky düzgünler suyjigun.com web sahypasynyň ähli dillerde hödürlenýän hyzmatlara degişlidir.

Suyjigun.com web sahypasynda toplanan şahsyýeti anyklaýan ýa-da tanalýan adama degişli maglumatlaryň iň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin Hususy Telekeçi Begliýewa Sulgun, suyjigun.com web sahypasynda hödürlenýän önümler we hyzmatlar üçin ýokary howpsuzlyk standartlarynyň berjaý edilmegini üpjün etmek ýaly berk gizlinlik ýörelgelerine eýerýär.

suyjigun.com erkin sanawda hasaba alnan ulanyjy kompaniýalaryna ýa-da täze önümleri ýa-da täze iş tekliplerini teklip etmek üçin agzalara ýüz tutmak hukugyny özünde saklaýar. Ulanyjy bu teklipleri we / ýa-da iş tekliplerini almak islemese, her habarda görkezilen işjeň baglanyşyk arkaly ýazgydan çykyp biler.

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy suyjigun.com, serwerlerinde ýazylan şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny we gizlinligini üpjün etmek üçin tehnologiýalaryň birnäçe görnüşini ulanýar. Ulanyjylaryna degişli ähli maglumatlar diwar diwarlary bilen daşarky çozuşlardan goralýan serwerlerde işlenýär. Saklanan şahsy maglumatlaryň rugsatsyz girilmeginiň, ýitmeginiň, nädogry ulanylmagynyň we üýtgemeginiň öňüni almak üçin berk giriş düzgünleri ulanylýar. suyjigun.com, ulanyjy tarapyndan talap edilýän hyzmaty üpjün etmek üçin zerur bolan adamlara belli bir maglumaty çäklendirmek üçin ähli aladalary edýär.