Tiz Eltip Bermek Hyzmaty

Sargaň biz eltip bereris

Taýýarlanyş möhleti we tölegiň amala aşyrylyşy

Sargytlary meýilleşdirilen seneden azyndan 2 gün öň kabul edýäris. Emma elmydama sargydyňyzy öňünden goýmagy maslahat berýäris (bir hepde ýa-da bir aý öňünden).

Eltip berme hyzmatynyň töleg möçberi

Bişirilen önümlerimiziň dizaýnyny müşderilerimiz bilen hemişe ara alyp maslahatlaşýarys, ýöne zerur bolsa ownuk goşmaçalar girizmek hukugymyzy saklaýarys 🙂

Desertlerimiziň bezeg şekilleriniň görnüşleri

Bişirilen önümlerimiziň dizaýnyny müşderilerimiz bilen hemişe ara alyp maslahatlaşýarys, ýöne zerur bolsa ownuk goşmaçalar girizmek hukugymyzy saklaýarys 🙂

Desertiň Görnüşini saýlaň